What do you do every day?


What do you do every day?
I clean my room
I wash my face
I ride a bike
I take a bath
I comb my hair
I brush my teeth
I read a book
I watch TV